featured

Memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenleme Resmi Gazete’de

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Kanuna nazaran, tüm kamu çalışanına 15 bin 965 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak meblağda (8 bin 77 lira) ek ödeme yapılacak. Bu ödeme damga vergisi hariç rastgele bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak.

Bu ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan yahut mali ve toplumsal hakların tespitinde temel alınan aylık, fiyat, artırım, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye ve başka rastgele bir ödeme ögesinin hesabında dikkate alınmayacak. Kelam konusu bugünden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri, yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 artırım alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere bugün prestijiyle yürürlüğe girdi.

Kanun kapsamında, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli sarsıntıların tesirlerinin azaltılması hedefiyle ortaya çıkan finansman gereksiniminin karşılanmasında kullanılmak üzere bir kereye mahsus olmak üzere ek MTV uygulanacak.

Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan araba, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV fiyatı kadar olacak. Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek, birinci taksit ağustos ayının sonuna kadar ödenecek, ikinci taksidin ise kasım sonuna kadar ödenmesi gerekecek. Kanunun yayımı tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri ortasında birinci kere kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ait ek MTV ise bu taşıtların MTV’si ile birlikte peşin ödenecek.

Kahramanmaraş merkezli sarsıntılar nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Yol Kanunu kapsamında “mücbir sebep hali” ilan edilen yerlerde, sarsıntı tarihi prestijiyle kayıt ve tescilli olan taşıtlar, zelzele nedeniyle yıkılan yahut ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ilişkin taşıtlar, zelzelelerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile zelzele nedeniyle eşi yahut birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ilişkin taşıtlar ek MTV’den müstesna olacak.

Deprem bölgesinde hak sahipliği müracaatları için Yasal altyapı düzenlendi

Kanunla, 6 Şubat’ta meydana gelen sarsıntılar nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde inşaat kredisi verilmesini ya da bina yaptırılmasını isteyenlerin hak sahipliği müracaatının yapılacağına dair duyuru, mahallinde mülki yönetim amirliğince ve Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Muhafaza Kanunu kapsamında yer alan, sarsıntı, sel, heyelan, çığ, yangın ve gibisi doğal afetler sebebiyle tahrip olan taşınır yahut taşınmaz kültür varlıklarının ihyası yahut yine inşası maksadıyla döner sermaye bütçesinden Kültür ve Turizm Bakanının onayıyla genel bütçeye kaynak aktarılabilecek.

Deprem nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası hasebiyle kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler, 31 Aralık 2024 tarihine KDV’den müstesna tutulacak.

Kahramanmaraş merkezli zelzeleler nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, afet bölgesi ilan tarihinden itibaren bir yıl mühletle sanayi alanı olabilecek yerler, fay çizgisine uzaklığı, yerin elverişliliği ve yerleşim merkezine yakınlığı üzere kriterler gözetilerek, alanın durumuna nazaran ilgili kurumların görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edilecek. Tespit edilen yerler Cumhurbaşkanı kararıyla sanayi alanı olarak belirlenecek.

Net borç kullanım fiyatı 3 katı olarak uygulanacak

Kahramanmaraş merkezli sarsıntıların ekonomik ve toplumsal tesirlerinin azaltılması nedeniyle ortaya çıkan ek finansman muhtaçlığının karşılanması ve Hazine nakit rezervinin güçlü düzeyde tutulabilmesi için belirlenen net borç kullanımı fiyatı, 2023 yılı için Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım meblağının 3 katı olarak uygulanacak.

Kanunla, Cumhurbaşkanının akaryakıt, alkollü ve alkolsüz içecekler ile tütün mamullerinin ÖTV oranlarını artırma yahut indirme konusundaki yetkisinde de değişikliğe gidildi.

Akaryakıtla ilgili listede yer alan maktu vergi fiyatları yahut Cumhurbaşkanınca bunlara ait belirlenen en son maktu vergi meblağları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yine belirlenmiş sayılacak.

İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı muhafazalarını ve artırmalarını desteklemek hedefiyle 2023 haziran devri sonuna kadar her yıl verilen taban fiyat dayanağının müddeti uzatıldı. Buna nazaran 2023 yılı temmuz – aralık aylarında da istihdamı desteklemek için iş gücü maliyetlerini azaltmak üzere patronlara, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak formda ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 16,66 aylık 500 lira taban fiyat dayanağı sağlanacak. Düzenleme, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

Kurumların, teşebbüs sermayesi yatırım fonu katılma hisseleri ile teşebbüs sermayesi yatırım iştiraklerinin pay senetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan istisna hariç olmak üzere başka yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik sağlanan istisna ile taşınmaz satışlarından elde edilen çıkarlara tanınan kurumlar vergisi istisnası kaldırıldı.

Kurum karı üzerinden alınan yüzde 20 oranındaki kurumlar vergisi yüzde 25’e çıkarılırken, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili Döviz kuruluşları, varlık idare şirketleri, sermaye piyasası kurumlan ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum yararları için alınan yüzde 25 oranındaki kurumlar vergisi ise yüzde 30’a yükseltildi.

Kanunla, ihracatın teşvik edilmesi hedefiyle ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri çıkarlarına 1 puan indirimli olarak uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranı 5 puan indirimli olarak uygulanacak.

Konut kiraları artışını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 yıl uzatıldı

Aile sıhhati çalışanları, Sıhhat Bakanlığı tarafından uygun görülen ve aile doktorunun de görüşü alınarak kurumlarınca da muvafakati verilen bakanlık yahut öbür kamu kurum ve kuruluşları çalışanı ortasından seçilecek ve kontratlı olarak çalıştırılacak. Anayasa Mahkemesinin Aile Hekimliği Kanunu’nda yer alan “sözleşmenin feshini gerektiren nedenler” ibaresini iptal kararı 5 Mayıs’ta yürürlüğe girdi. Bu karar doğrultusunda disiplin cezalarına ve kontratın feshine ait konular da Kanunla yine düzenlendi.

31 Temmuz prestijiyle Kovid-19 müsaadesinde bulunan mahkumlardan kontrollü özgürlüğe ayrılmalarına 5 yıl yahut daha az mühlet kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan müddetlerini kontrollü özgürlük altında infaz edecek. Terör ve örgütlü hatalar nedeniyle hükümlü olanlar açık ceza infaz kurumuna erken ayrılma yahut kontrollü özgürlüğe erken ayrılma düzenlemelerinden yararlanamayacak.

Kanuna nazaran, konut kiralarında uygulanacak kira bedelini yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2024’e kadar uzatıldı.

Kovid-19 hastalığının Türkiye’de yayılmasını önlemek emeliyle kanunlar kapsamında verilen ve 9 Kasım 2022 tarihinden evvel tahsil edilen idari para cezalarının iade edilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli sarsıntılardan etkilenen yerlerde, orta hasar ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen yapıların yerinde yine imaline yönelik iş ve süreçler belirlendi.

Umumi Hayata Müessir Afetler Münasebetiyle Alınacak Önlemlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında yapılan yardımlar da gözetilerek maliklere bir konut ve bir iş yeri için hibe ve talep etmeleri halinde imal kredisi verilecek. Mutabakat sağlanamadığı yahut kendisine ulaşılamadığı için Hazine ismine tescil olunan payların üretim maliyetini ise Hazine karşılayacak.

Orman vasıflı alanlar ile zeytinlik ve zeytin alanlarını depremzedelerin konut gereksiniminin karşılanması maksadıyla kurulacak alanlar kroki ile sonlandırıldı. Şimdi yer seçimi tamamlanmamış köylerde ve kırsal özellik gösteren alanlarda mecburilik durumunda ve öbür alan bulunmaması halinde, hak sahibi başına bin metrekareyi geçmemek üzere vilayetlerde orman vasıflı alanlar da kullanılabilecek.

Türkiye’de yan kol uzman muhtaçlığının karşılanması hedefiyle gidilen düzenlemeye nazaran tabipler, devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan yahut tamamlamadan uzmanlık eğitimi yapmak için, asistanlık imtihanlarına katılabilecek ve uzmanlık eğitimine başlayabilecek. Yan kolda yahut birden fazla uzmanlık kolunda eğitime başlanabilmesi için devlet hizmeti yükümlülük müddetinin en az yarısının tamamlanması koşulu aranacak.

Kanunla Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında misyon yapan büyükelçilere ödenecek fiyat ve tazminat göstergeleri netleştirildi. Yabancı devlet harp okullarında okutulan askeri öğrencilerin eğitim müddetleri ile ilgili de düzenleme yapıldı.

Memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenleme Resmi Gazete’de

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir